پیام های فرهنگی، ورزشی ، هنری و عقیدتی

ارزيابي مجدد اعتباربخشي بيمارستان

ارزیابی مجدد اعتباربخشی بیمارستان در روز دوشنبه مورخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. ( با توجه به اعتراض بیمارستان به نتیجه ی ارزیابی اولیه)

پیام های فرهنگی، ورزشی ، هنری و عقیدتی 02 تیر 20