بخش های درمانی و پاراکلینیک

بخش های درمانی

1- بخش اورژانس(پذیرش 24 ساعته کلیه بیماران)-

2- بخش کلینیک ویژه(پذیرش بستری کلیه بیماران)-

3- بخش نظامیان(پذیرش بستری بیماران نظامی(کادر و وظیفه)-

4- اتاق عمل

بخش های پاراکلینیک

1)رادیولوژی

این واحد همه روزه در شیفت های صبح و عصر و شب فعال می باشد و با بیمه های نیروهای مسلح و تامین اجتماعی و کارکنان دولت طرف قرارداد می باشد .

سونوگرافی:هر روز صبح از ساعت12-8 به جز روز دوشنبه فعال می باشد

2)آزمایشگاه

این واحد همه روزه بصورت 24 ساعته فعال می باشد. با بیمه های نیروهای مسلح و تامین    اجتماعی کارکنان دولت طرف قرارداد می باشد .