برنامه پزشکان

برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان 560 ارتش گرگان

 

ساعت های ذکر شده تقریبی می باشد.

جهت اطمینان از حضور پزشکان قبل از مراجعه به بیمارستان با تلفن  32229595 داخلی 57458 تماس حاصل فرمائید.

 

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دو شنبه

يك شنبه

شنبه

تخصص

اسامي پزشكان - كارشناسان

11:00-09:00

13:00 11:00

-

13:00 11:00

13:00-10:00

13:00-11:00

عفوني

آقاي دكتر اميري

-

11:00-09:00

13:00-09:00

11:00-09:00

-

11:00-09:00

عفوني

آقاي دكتر اسلامي

10:00-09:00

10:00-09:00 و 13:00 11:00

10:00-09:00

11:00-09:00

11:00-09:00

-

داخلي

آقاي دكتر رفعتي

11:00-10:00

-

13:00 11:00

13:00-11:00

13:00-11:00

13:00-09:00

داخلي

آقاي دكتر كد خدا

11:00-09:00

12:30-09:00

اتاق عمل

-

12:30-09:00

اتاق عمل

جراح چشم

آقاي دكتر قديري

11:30-10:30

(بعد از اتاق عمل)

13:00-11:30

(بعد از اتاق عمل)

-

13:00-11:30

(بعد از اتاق عمل)

13:00-11:30

(بعد از اتاق عمل)

13:00-11:30

(بعد از اتاق عمل)

جراح عمومي

آقاي دكتر تفرشيان

11:00-09:00

13:00-10:00

-

13:00-10:00

13:00-10:00

13:00-10:00

اعصاب و روان

آقاي دكتر نجفيان

11:00-09:00

09:00 08:00

11:30-09:00

-

11:30-09:00

11:30-09:00

قلب و عروق

آقاي دكتر صالحي

-

13:00-11:00

(بعد از اتاق عمل)

13:00-11:00

(بعد از اتاق عمل)

13:00-11:00

(بعد از اتاق عمل)

13:00-11:00

(بعد از اتاق عمل)

13:00-11:00

(بعد از اتاق عمل)

ارتوپد

آقاي دكتر كياسري

10:00-08:00

10:00-08:00

اتاق عمل

10:00-08:00

-

10:00-08:00

اورولوژي

آقاي دكتر خوش نمك

-

11:00-10:00

11:00-10:00

-

-

-

جراح زنان و زايمان

خانم دكتر ذبيحي

08:00 07:30

11:45 11:00

08:00 07:30

13:30 13:00

08:00 07:30

13:30 13:00

08:00 07:30

13:30 13:00

08:00 07:30

13:30 13:00

08:00 07:30

13:30 13:00

بيهوشي

آقاي دكتر صائب/آقاي دكتر فرجي

-

-

-

-

10:00 08:00

-

طب سنتی

آقاي دکتر ملاحی/ آقاي دکتر اکبری

11:00-08:00

12:00-08:00

12:00-08:00

12:00-08:00

12:00-08:00

12:00-08:00

كارشناس بينايي سنجي

آقاي رحيمي ثابت

-

-

09:00-08:00

09:00-08:00

-

-

اطفال

آقاي دكتر زيارت بان

10:00-08:00

-

10:00-08:00

-

10:00-08:00

-

ارتوپد

آقاي دكتر شيخ فندرسكي

-

10:00-08:00

-

10:00-08:00

-

10:00-08:00

جراح مغز و اعصاب

آقاي دكتر موحد