تماس با ما

تلفن های مستقیم بیمارستان:

017-32229595

017-32226817

 

 

تلفن های داخلي بیمارستان:

 

بخش و واحدها

شماره داخلی

بخش و واحدها

شماره داخلی

1- بخش اورژانس

57447

5- رادیولوژی

57430

2- کلینیک ویژه

57434

6-آزمایشگاه

57431

3-بخش نظامیان

57420

7- واحد پذیرش بستری

57407

4- درمانگاه

57459

8-دفتر پیگیری امور بیماران

57411

 

 

ایمیل بیمارستان:

bimarestanearteshegorgan@gmail.ir