راهنمای بخش ها و واحدها

 

راهنمای بخش ها و واحدها (رنگ هر خانه در جدول زیر همرنگ با خطوط راهنمای بیمار در مجموعه بیمارستان می باشد )

 

 

راهنمای بخش ها و واحدها

ساختمان شماره 1

اورژانس

داروخانه

صندوق

ساختمان شماره2

بخش کلینیک ویژه

-

آزمایشگاه

ساختمان شماره3

بخش نظامیان

اتاق عمل

رادیولوژی،دندان پزشکی

ساختمان شماره4

درمانگاه

پذیرش

بازرسی

(دفتر پیگیری امور بیماران)

ترخیص