منشور حقوق بیمار و کارکنان

محورهای منشور حقوق بیمار

1-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

2-اطلاعات باید به نحوه مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

3-حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

4-ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

5-دسترسی به نظام کار آمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 

          برخی از بندهای منشور حقوق کارکنان

1-کارکنان حق دارند فقط در چارچوب قانون و براساس اصول علمی و دستورالعمل های اداره بهداشت و درمان نزاجا و وزارت بهداشت و درمان ارائه خدمت نمایند.

2-کارکنان حق دارند برای ارائه مطلوب و موثر خدمات،محیطی امن و آرام ،توام با امنیت شغلی داشته باشند.

3-کارکنان حق دارند برای ارائه خدمات مطلوب و موثر از طرف بیمار و همراه مورد احترام قرار گیرند.